Tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch

Mặc dù ngày mùa, nhưng trong những ngày qua các thôn vẫn tiếp tục tổ chức, ra quân xây dựng, chỉnh trang nông thôn mới.
Tác giả: NVT - Nguồn: NTM. TV