Quản trị và biên tập Website « Quay lại

Ban biên tập

Ông Nguyễn Văn Bằng - PCT UBND xã, Trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Công chức VHTT, Phó ban trực.

Bà Lê Thị Vân - Công chức Văn phòng - Thống kê, Thành viên.

Ông Phan Văn Anh - Công chức Tư pháp, Thành viên.

Ông Bùi Văn Ánh - Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên.