Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn lúa hè thu

Xanh nhà hơn già đồng, đó là quan điểm chỉ đạo của UBND xã Thạch Văn trong thu hoạch lúa hè thu năm 2017.
Tác giả: NVT - Nguồn: UB. Tv